บริการ

ISO 9001

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพ คือ การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ISO 9001 คือมาตรฐานสากลที่ใช้ในการจัดการคุณภาพสินค้าและบริการในองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของมาตรฐาน

ISO 14001

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ โดยเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ISO 45001

ISO 45001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองค์กร

IATF 16949

IATF 16949 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มุ่งเน้นที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญ ที่การป้องกันจุดบกพร่อง ลดตัวแปร และของเสียในโซ่อุปทานยานยนต์

ISO 50001

ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้องค์กรดำเนิน การปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงาน

ISO 22000

ISO 22000 มาตรฐานสากลความปลอดภัยด้านอาหารเกี่ยวกับการป้องกัน การกำจัด และควบคุมอันตราย ที่มาพร้อมกับอาหาร จากสถานที่ผลิตไปจนถึง จุดที่มีการบริโภค มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety Management System – FSMS)

FSSC 22000

FSSC 22000 คือ มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่เป็นมาตรฐานที่สามารถให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ครอบคลุมห่วงโซ่อาหารทั้งหมด

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลภายในองค์กร

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 เป็นมาตรฐานสากลด้านการบริหารบริการไอทีโดยเฉพาะ เน้นไปในเรื่องของการสร้างกระบวนการที่มีเป้าหมายก็ เพื่อบริหารจัดการการให้บริการไอทีให้มีประสิทธิภาพ

SA 8000

มาตรฐานที่เกี่ยวกับจริยธรรมของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมอันดีให้ แก่องค์กรที่เป็นผู้ผลิตสินค้า และการบริการ ในด้านสิทธิมนุษยชน

ISO/IEC 17025

มาตรฐาน ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการรับรองคุณภาพและความถูกต้องของการทดสอบและสอบเทียบทางพิธีการ (Testing and Calibration Laboratories)

ISO 13485

มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ISO 13485 เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการคุณภาพสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Devices Quality Management System – QMS) มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาโดยองค์การมาตรฐานสากล

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) เป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งระบบดังกล่าว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary Producer) จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์