ISO 45001

ISO 45001

ISO 45001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองค์กร

ISO 45001 มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน (Occupational Health and Safety Management System – OHSMS) มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาโดยองค์การมาตรฐานสากล (ISO) เพื่อช่วยองค์กรในการสร้างระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงานที่มีความเป็นมาตรฐานและมีความมั่นใจว่าพนักงานและบุคคลในที่ทำงานได้รับความคุ้มครองและมีสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงานของพวกเขา
ISO 45001 มีคำแนะนำและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติเพื่อสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงานที่มีการใช้งานอย่างทั่วถึง บางข้อสำคัญที่มีใน ISO 45001 ได้แก่การวางแผนและดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงทางความปลอดภัยและสุขภาพ การเขียนนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพ การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนสำหรับการปรับปรุง การจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพ การฝึกอบรมและการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน

การปฏิบัติตาม ISO 45001 ช่วยให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในที่ทำงาน ปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงขององค์กร และเพิ่มความมั่นใจของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน เราสามารถดำเนินการตามมาตรฐานนี้เพื่อให้ทางธุรกิจของเราสามารถเป็นมาตรฐานและประสบความสำเร็จในด้านความปลอดภัยและสุขภาพ