SA 8000

SA 8000

มาตรฐานที่เกี่ยวกับจริยธรรมของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมอันดีให้ แก่องค์กรที่เป็นผู้ผลิตสินค้า และการบริการ ในด้านสิทธิมนุษยชน

SA 8000 คือมาตรฐานสากลสำหรับสังคมและความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability – SA) ซึ่งถูกพัฒนาโดยองค์การ Social Accountability International (SAI) เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานและสิทธิของแรงงานในองค์กรและสถานประกอบการ เพื่อให้สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อพนักงานและรักษาความเป็นธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม
SA 8000 มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมสิทธิและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน รวมถึงการป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม มาตรฐานนี้มีข้อกำหนดและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน รวมถึงการควบคุมการใช้แรงงานเด็ก การควบคุมการทำงานที่ไม่มนุษยชน การให้สิทธิเพียงพอในการทำงาน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน

การปฏิบัติตาม SA 8000 ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมและความประพฤติที่ดีในองค์กร ลดความเสี่ยงในการเผชิญกับคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสร้างความเชื่อมั่นในลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าและบริการที่พวกเขาได้รับมาจากองค์กรของพวกเขามีคุณภาพและได้รับการผลิตอย่างเป็นมิตรต่อพนักงานและสังคม