ISO 13485

ISO 13485

มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ISO 13485 เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการคุณภาพสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Devices Quality Management System – QMS) มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาโดยองค์การมาตรฐานสากล (ISO) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ เป้าหมายหลักของ ISO 13485 คือการช่วยให้องค์กรที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สามารถปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้อย่างต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ISO 13485 รวมถึงข้อกำหนดและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ระบบการจัดการคุณภาพสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการคุณภาพสินค้า การควบคุมความเสี่ยงในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ การติดตามและการจัดการกับการแก้ไขและการปรับปรุง การดำเนินการตรวจสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์การแพทย์ และการบันทึกการประเมินผลิตภัณฑ์

การรับรองตาม ISO 13485 ช่วยให้บริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้มีความมั่นใจและได้รับการยอมรับในตลาดโลก มาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับและนิยมในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์และเป็นประโยชน์ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก