บริษัท วิสดอม เซอร์ติฟิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

Widom Certification System Co., Ltd.

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
แนวทางของเรารวมถึงระดับสากลเพื่อให้บรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน

ระบบมาตรฐาน ISO

ISO 9001

ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System)

ISO 14001

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System)

ISO 45001

ระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Management System)

ISO 27001

ระบบมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยของข้อมูล
(The Information Security Management
System ISMS)

วิสัยทัศน์ของบริษัท

เราเป็นผู้นําในการให้บริการให้คําปรึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ ISO
และระบบมาตรฐานสากล ด้วยเครือข่ายบริการความรู้และข้อมูล

พันธกิจของบริษัท

ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ มีจริยธรรมและบรรลุเป้าหมาย

เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย

บริการของเรา

ให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

IATF 16949

ISO 50001

ISO 22000

FSSC 22000

ISO/IEC 27001

บทความ วิสดอม