ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลภายในองค์กร

ISO/IEC 27001 คือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูล (Information Security Management System – ISMS) มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาโดยองค์การมาตรฐานสากล (ISO) และคณะกรรมการสากลสำหรับมาตรฐานไอที (International Electrotechnical Commission – IEC) เพื่อช่วยองค์กรในการควบคุมความปลอดภัยข้อมูลของพวกเขา รวมถึงการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลที่อยู่ในระบบสารสนเทศถูกเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
ISO/IEC 27001 มีเป้าหมายในการให้ความมั่นใจว่าองค์กรสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงทางความปลอดภัยข้อมูล การพัฒนานโยบายความปลอดภัยข้อมูล การกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยข้อมูล การจัดการความเสี่ยงทางความปลอดภัยข้อมูล การสร้างแผนการจัดการความเสี่ยงทางความปลอดภัยข้อมูล การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล การฝึกอบรมและการเข้าใจความรับผิดชอบในการควบคุมความปลอดภัยข้อมูล การดำเนินการตรวจสอบและการพัฒนาระบบ ISMS

การปฏิบัติตาม ISO/IEC 27001 ช่วยให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดการละเมิดความปลอดภัยข้อมูล ป้องกันการบุกรุกทางไซเบอร์และการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญ ปรับปรุงความรับผิดชอบในการควบคุมความปลอดภัยข้อมูล และเสริมสร้างความไว้วางใจในลูกค้าและสถาบันที่เกี่ยวข้องว่าข้อมูลของพวกเขาถูกปกป้องอย่างเหมาะสมและปลอดภัย. มาตรฐาน ISO/IEC 27001 นั้นมีความนิยมในหลายอุตสาหกรรมและองค์กรทั่วโลกที่ใช้งานและเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญ