IATF 16949

IATF 16949

IATF 16949 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มุ่งเน้นที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญ ที่การป้องกันจุดบกพร่อง ลดตัวแปร และของเสียในโซ่อุปทานยานยนต์

IATF ย่อมาจาก “International Automotive Task Force” ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สร้างและดูแลมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องการจัดการคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมนี้
มาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 ใช้ในการควบคุมคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพทั่วไปในองค์กร. ISO/TS 16949:2009 มีข้อกำหนดและกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้บรรลุความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้าในการผลิตรถยนต์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง.

ในปี 2016 มาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 ถูกรวมเข้ากับมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อสร้างมาตรฐาน ISO 9001:2015/IATF 16949 ซึ่งยังคงเป็นมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์แต่รวมกับข้อกำหนดและกระบวนการจาก IATF สำหรับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์