ISO 50001

ISO 50001

ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้องค์กรดำเนิน การปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงาน

ISO 50001 มาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System – EnMS) มาตรฐานนี้ได้รับการพัฒนาโดยองค์การมาตรฐานสากล (ISO) เพื่อช่วยองค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงานในกิจกรรมของพวกเขา และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงาน
ISO 50001 มีเป้าหมายหลักคือการช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประหยัดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการใช้พลังงาน มาตรฐานนี้ใช้สร้างระบบการจัดการพลังงานที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในหลายอุตสาหกรรมและประเทศ

ข้อกำหนดหลักของ ISO 50001 รวมถึงการตรวจสอบการใช้พลังงานประจำปี การกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงการใช้พลังงาน การวางแผนและดำเนินการสู่การปรับปรุง การบันทึกและรายงานการใช้พลังงาน การจัดการการทดสอบและตรวจสอบเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ EnMS และการเรียนรู้และการพัฒนาระบบ EnMS มาตรฐานนี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงและควบคุมการใช้พลังงานในองค์กรของพวกเขา